గ్రహణం సమయములో స్వేచ్ఛ ధ్యానం ప్రాముఖ్యత 2018-8-11 / గైడెడ్ వెర్షన్ (Telugu)

ప్రశాంతమైన చైతన్య స్థితికి రావడానికి మీ స్వంత పద్దతి ఉపయోగించండి. మీ సంకల్పాన్ని ఈ విధముగా తెలపండి.

Source: https://conspiracydailyupdate.com/2018/08/03/%e0%b0%97%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%b9%e0%b0%a3%e0%b0%82-%e0%b0%b8%e0%b0%ae%e0%b0%af%e0%b0%ae%e0%b1%81%e0%b0%b2%e0%b1%8b-%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b1%87%e0%b0%9a%e0%b1%8d%e0%b0%9b-%e0%b0%a7/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s